Norme pentru efectuarea operaţiunilor de casă

Cum se efectueaza operaiunile

Dispoziţii generale 1. Toate întreprinderile de stat, cooperatiste, pe acţiuni, de arendă colective, mixte, obşteşti etc. Decontările dintre întreprinderi pe angajamente se efectuează, de regulă, prin virament la instituţiile financiare.

Numerarul primit de întreprinderi de la instituţiile financiare este utilizat în scopurile pentru care a cum se efectueaza operaiunile eliberat. Întreprinderile, de regulă, primesc de la instituţiile financiare ale republicii bani în numerar pentru retribuirea muncii, plata pensiilor şi indemnizaţiilor, achiziţionarea producţiei agricole, procurarea ambalajului şi obiectelor de la populaţie, acoperirea cheltuielilor de deplasare şi pentru alte scopuri prevăzute de Instrucţiunea în vigoare a Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la modul întocmirii raportului statistic asupra volumului operaţiunilor de casă la instituţiile financiare din Republica Moldova.

Întreprinderile cu încasări permanente de bani pot utiliza numerarul din casele sale pentru scopurile indicate mai sus, cu excepţia cheltuielilor de deplasare. Întreprinderile, care utilizează banii încasaţi în scopurile prevăzute la punctul 5 nu au dreptul să păstreze numerar în casieriile lor pentru retribuirea muncii şi în alte scopuri pînă la data de realizare a plăţilor.

Întreprinderile sînt obligate să predea instituţiilor financiare ce le deservesc toate surplusurile de numerar ce depăşesc necesarul minim pentru efectuarea decontărilor la începutul zilei următoare, pentru înscrierea lor în conturile curente. Întreprinderile au dreptul să păstreze în casele lor numerar, pentru retribuirea muncii, plata subvenţiilor de asigurare socială, burselor, pensiilor, numai pe un termen de cel mai mult 3 zile lucrătoare, inclusiv ziua de primire a banilor la instituţia bancară.

Main navigation BNM

Eliberarea numerarului spre decontare se efectuează din casele întreprinderilor. În cazul cînd întreprinderile nu dispun de casă proprie, li se permite să elibereze casierilor întreprinderii sau persoanelor, ce le înlocuiesc, cecuri pentru primirea banilor în numerar direct din casa instituţiei financiare. Întreprinderile eliberează numerar spre decontare pentru cheltuieli operaţionale şi de gospodărire în proporţii şi termene, stabilite de conducătorii de întreprinderi dar nu mai mult de o lună.

Eliberarea de numerar spre decontare pentru cheltuieli legate de deplasări de serviciu, se efectuează în limitele sumelor aferente persoanelor detaşate conform Regulamentului în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Numerarul neutilizat, eliberat spre decontare, trebuie să fie restituit în casa întreprinderii cel mai tîrziu la 3 zile după expirarea termenului pentru care a fost eliberat. Persoanele care au primit numerar spre decontare sînt obligate să prezinte în contabilitatea întreprinderii o dare de seamă cu anexarea actelor doveditoare privind sumele utilizate.

Eliberarea de numerar spre decontare se efectuează numai cu condiţia unei dări de seamă complete asupra sumelor cum se efectueaza operaiunile anterior spre decontare. Asupra operaţiunilor de casă se întocmesc documente, formularele-tip interdepartamentale ale căror se aprobă de Departamentul Analize Statistice şi Sociologice, de comun acord cu Ministerul Finanţelor, în mod obligator aplicate, fără schimbări, în toate întreprinderile, indiferent de subordonarea lor departamentală şi formele de proprietate.

Modul de primire şi eliberare a numerarului şi de întocmire a scriptelor de casă La primirea biletelor de bancă şi a monedei pentru plăţi casierii întreprinderilor sînt obligaţi să se conducă de Indicii şi modul de determinare a capacităţii de plată a semnelor monetare, aprobate de către Banca Naţională a Moldovei. Primirea numerarului de către casele întreprinderilor se efectuează prin dispoziţii de încasări, semnate de contabilul-şef sau altă persoană împuternicită de acesta.

Primirea banilor este confirmată printr-o chitanţă semnată de contabilul-şef sau de o altă persoană împuternicită de acesta şi de casier, certificată de ştampila casierului sau imprimata aparatului de casă. Eliberarea numerarului din casele întreprinderilor se efectuează prin cum se efectueaza operaiunile de plată sau alte scripte întocmite în modul corespunzător borderouri de plăţi, cereri de eliberare a numerarului, conturi etc.

Scriptele de eliberare a numerarului trebuiesc să fie semnate de conducătorul şi contabilul-şef ai întreprinderii sau de alte persoane împuternicite.

  1. Care a fost tratat cu lipitori de la varicoza
  2. Norme pentru efectuarea operaţiunilor de casă | Primasoft SRL

Organizaţiile de colectare, inclusiv organizaţiile cooperaţiei de consum, pot elibera bani în cursul zilei persoanelor care predau produse agricole şi materie primă cu întocmirea la sfîrşitul zilei de lucru a unei dispoziţii de plată asupra tuturor sumelor eliberate prin chitanţe de colectare. Contabilităţile centralizate, care deservesc instituţiile bugetare, întocmesc o dispoziţie de plată pentru suma totală a salariului, eliberată, indicîndu-se în fiecare borderou de plăţi şi decontări data şi numărul dispoziţiei în cauză.

La eliberarea banilor unei persoane cum se efectueaza operaiunile prin dispoziţie de plată sau printr-un alt script similar casierul cere să i se prezinte legitimaţia primitorului, înregistrează denumirea şi numărul documentului, de către cine şi cînd a fost eliberat documentul, reţinînd recipisa primitorului. În cazul cînd documentul care substituie dispoziţia de plată este întocmit pentru eliberarea de bani mai multor persoane, atunci toţi primitorii prezintă legitimaţiile şi îşi pun semnătura la rubrica respectivă în documentele de plată.

La întreprindere eliberarea de bani poate fi efectuată la prezentarea legitimaţiei, eliberate de această întreprindere, avînd fotografia şi semnătura posesorului. Semnătura de primire a banilor poate fi făcută numai cu propria-i mînă, cu cerneală sau cu pix, indicînd suma primită: lei în litere, bani — în cifre. Numerarul primit prin borderou nu se indică în litere. Eliberarea de bani persoanelor care nu sînt încadrate în personalul scriptic al întreprinderii se efectuează prin dispoziţii de plată scrise aparte pentru fiecare persoană sau printr-un borderou aparte în baza acordurilor încheiate.

Eliberarea de bani persoanelor, angajate temporar la lucrările agricole şi de încărcare-descărcare, precum şi de lichidare a urmărilor calamităţilor naturale, poate fi efectuată prin borderou.

Account Options

Borderourile se întocmesc aparte pentru fiecare organizaţie, care a trimis lucrători la activităţile sus-numite şi se certifică, prin semnăturile conducătorului şi a contabilul-şef ai întreprinderii organizatoare, precum şi semnătura împuternicitului organizaţiei respective. Casierul eliberează banii numai persoanei indicate în dispoziţia de plată sau în substituentul acesteia. Dacă banii se eliberează printr-o procură, întocmită în modul stabilit, în textul dispoziţiei, după numele pronumele şi patronimicul primitorului, contabilitatea indică numele, prenumele şi patronimicul recenzii varicre cream de la varicose, care primeşte banii prin procură.

Eliberarea de bani însoţită de procură se efectuează conform cerinţelor, prevăzute la p.

Procura rămîne la casier şi se anexează la dispoziţia de plată sau borderou. În cazul cînd banii se eliberează persoanei, care din motive de boală sau din alte motive nu poate semna cu propria-i mînă, la rugămintea acestui din urmă poate semna o altă persoană, numai să nu fie lucrător al contabilităţii sau casieriei întreprinderii în cauză.

În dispoziţia de plată se indică denumirea, numărul, data şi locul de eliberare a legitimaţiei beneficiarului real şi a persoanei care a semnat pentru acesta. Salariile, alocaţiile pentru invaliditate temporară, plata burselor, pensiilor şi premiilor se efectuează de casier prin borderou de plată de contare-plăţifără întocmirea dispoziţiei de plată pentru fiecare beneficiar. Pe foaia de titlu a borderoului de plată decontare-plată se face o notă de permisiune pentru eliberarea banilor, semnată de conducătorul şi contabilul-şef al întreprinderii sau de persoanele împuternicite de aceştia, indicînd în litere termenul de eliberare a banilor şi suma.

Analogic se pot întocmi şi plăţi de o singură dată pentru retribuirea muncii la plecarea în concediul anual sau de boală etc. Plăţi unice cum se efectueaza operaiunile bani pentru retribuirea muncii unor persoane se efectuează, de regulă, prin dispoziţii de plată. Contabilitatea verifică menţiunile făcute de casieri în borderoul de plata şi calculează sumele eliberate şi depuse conform acestor menţiuni.

Sumele depuse se predau instituţiilor financiare, fiind întocmită o dispoziţie de plată comună. Dispoziţiile de încasare şi chitanţele anexate, precum şi dispoziţiile de plată şi documentele ce le substituie trebuie completate de contabilitate clar şi precis cu cerneală sau pix sau executate la maşină de dactilografiat, de cum se efectueaza operaiunile.

În aceste documente nu se admit nici un fel de ştersături, rectificări, fie chiar din cele prevăzute. În dispoziţiile de încasare şi plată se argumentează necesitatea întocmirii acestora şi se enumera documentele anexate.

Se interzice înmînarea dispoziţiilor de încasare şi plată sau documentele ce le substituie persoanelor, care varsă sau primesc bani. Primirea şi eliberarea banilor prin dispoziţii poate fi efectuată numai în ziua întocmirii acestora. La primirea dispoziţiilor de încasare şi plată sau documentelor ce le substituie, casierul este dator să verifice: 1 prezenţa şi autenticitatea semnăturii contabilului-şef pe dispoziţia de plată sau pe documentul de substituire a acestuia, a semnăturii de permisiune a conducătorului întreprinderii sau a persoanelor împuternicite de aceştia; 2 întocmirea corectă a documentelor; 3 prezenţa anexelor enumerate în documente.

În cazul cînd nu este respectată măcar una din aceste cerinţe, casierul întoarce documentele în cum se efectueaza operaiunile pentru aducerea lor în corespundere.

cum se efectueaza operaiunile

Dispoziţiile de încasare şi plată sau documentele care le substituie, pînă la transmiterea în casierie se înregistrează de contabilitate în registrul de evidenţă a dispoziţiilor de încasare şi plată. Dispoziţiile de plată, întocmite de borderouri de plăţi decontare şi plată pentru plata salariului, după eliberarea acestuia se înregistrează. Înregistrarea documentelor de încasare şi plată poate fi realizată aplicînd mijloace tehnice de calcul.

Modul de ţinere a registrului de casă şi păstrarea banilor În registrul de casă a întreprinderii se ţine evidenţa tuturor încasărilor şi eliberărilor de numerar. Fiecare întreprindere ţine un singur registru de casă, care trebuie numerotat, şnuruit şi sigilat cu ceară roşie sau de parchet.

La aplicarea pe registru a sigiliului cu ceară de parchet se foloseşte clei de bază de sticlă lichidă, hîrtie de tipul foiţei de ţigări, vopsea de ştampilă. Hîrtia cu imprimarea ştampilei se unge la ambele cum se efectueaza operaiunile cu clei, după sigilarea registrului se mai aplică un strat de clei. Numărul de foi din registrul de casă se adevereşte prin semnăturile conducătorului şi a contabilului-şef ai întreprinderii respective sau ai organului ierarhic superior. Înscrierea în registrul de casă se face în 2 exemplare prin foaia indigo cu pix sau cerneală.

Exemplarul doi trebuie să fie detaşabil şi serveşte casierului pentru dări de seamă contabile. Primul exemplar rămîne în registrul de casă. Ambele exemplare se numerotează cu acelaşi număr.

cum se efectueaza operaiunile

În registrul de casă nu se admit ştersături şi rectificări neprevăzute. Rectificările făcute se confirmă prin semnăturile casierului, precum şi a contabilului-şef din întreprinderile sau a persoanei care îl înlocuieşte.

În contabilităţile centralizate, ce deservesc instituţiile bugetare, evidenţa operaţiunilor de casă se efectuează de către casier într-un registru special după o formă aprobată de Ministerul Finanţelor. Înscrierile în registru de casă se fac de către casier imediat după primirea sau eliberarea banilor pe fiecare dispoziţie sau alt document de substituire. Zilnic, la sfîrşitul zilei de lucru, casierul face totalul operaţiunilor, transcrie restul de bani din casă pentru ziua următoare şi predă contabilităţii, contra chitanţă, exemplarul doi detaşabil copia înscrierilor din registrul de casă pentru ziua respectivă cu documentele de casă de încasare şi de cheltuieli, notificînd acest lucru contra semnătură în registrul de casă.

Ambele maşinograme trebuie să fie întocmite către începutul zilei următoarele de lucru, avînd acelaşi conţinut şi să includă toate atributele cum se efectueaza operaiunile de formularul registrului de casă.

Numerotarea registrului de casă în aceste maşinograme se efectuează în mod automat în ordine crescîndă de la începutul anului. Numărul general de foi pentru un cum se efectueaza operaiunile se confirmă prin semnăturile conducătorului şi contabilului-şef al întreprinderii, şi registrul se sigilează. Controlul asupra cum se efectueaza operaiunile corecte a registrului de casă se pune în sarcina contabilului-şef al întreprinderii. Eliberarea de bani din casă, neconfirmată prin chitanţa beneficiarului din dispoziţia de plată sau alt document care o substituie, nu se acceptă ca justificare a restului de numerar în casierie.

Declarația săptămânii

Această sumă se consideră lipsa de bani în casă şi se percepe de la casier. Numerarul, neconfirmat prin dispoziţia de încasări se consideră excedent în casă şi se trece la venit.

Înainte de începerea zilei de muncă casierul superior eliberează altor casieri avans în numerar pentru efectuarea operaţiunilor de plată contra chitanţă în registrul de evidenţă a banilor, primiţi şi eliberaţi de către casier. La sfîrşitul zilei de muncă casierii sînt obligaţi să raporteze casierului superior despre primirea avansului şi despre banii, primiţi pe documente de încasare şi să predea restul de numerar şi documentele de casă ale operaţiunilor efectuate, contra chitanţă în jurnalul de evidenţă a banilor, primiţi şi eliberaţi de către casier.

Casierul este obligat să raporteze asupra avansului primit pentru plata salariilor şi plata burselor în termenul stabilit în borderoul de plată.

Norme pentru efectuarea operaţiunilor de casă

Pînă la expirarea acestui termen casierii sînt obligaţi să predea zilnic în casă restul de numerar, care nu a fost distribuit prin borderourile de plăţi. Aceşti bani se predau în genţi, pachete etc.

cum se efectueaza operaiunile

Pentru efectuarea decontărilor contra numerar fiecare întreprindere trebuie să aibă casă. Întreprinderile de curînd organizate, indiferent de subordinea lor departamentală şi formele de proprietate, trebuie să amenajeze o casierie în termen de o lună după deschiderea contului în instituţia bncară.

cum se efectueaza operaiunile

Casa reprezintă o încăpere special amenajată şi izolată, destinată primirii, eliberării şi păstrării provizorii a numerarului. Conducătorii de întreprinderi sînt datori să amenajeze casa şi să asigure integritatea banilor în încăperea acesteia, precum şi la transportarea lor din şi în instituţia bancară şi poartă rîspundere de acele cazuri, cînd, din vina lor, nu au fost create condiţiile necesare care să asigure integritatea mijloacelor monetare în perioada de păstrare sau în timpul transportării.

Pentru nerespectarea prevederilor din alineatele unu şi doi ale punctului de faţă banca are dreptul să pună problema închiderii contului. Recomandările privind asigurarea integrităţii mijloacelor monetare în perioada de păstrare şi în timpul transportului cum se efectueaza operaiunile indicate în anexa nr.

Casele întreprinderilor, în caz de necesitate, pot fi asigurare de organizaţia de asigurare.

Maxima ediției

Încăperea casieriei trebuie să fie izolată, uşile în timpul efectuării operaţiilor se închid din interior. Accesul persoanelor fără atribuţie la activitatea casei în încăperea ei este interzis.

Recomandările privind întărirea tehnică a încăperilor şi dotarea lor cu mijloace de semnalizare de pază şi de incendiu sînt indicate în anexa nr. Întregul numerar şi hîrtiile de valoare se păstrează la întreprinderi, de regulă, în dulapuri metalice antiincendiare, iar în cazuri aparte — în dulapuri metalice combinate şi ordinare, care la sfîrşitul zilei de muncă se încuie şi se sigilează cu ştampila de ceară roşie a casierului. Cheile de la dulapurile metalice şi ştampilele se păstrează la casieri, cărora li se interzice să le lase în locuri convenite, să le transmită persoanelor străine sau să confecţioneze duplicate neînregistrate.